Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm học 2017-2018 cho các lớp CĐMNK12, CĐTHK14, CĐ Văn Địa K21, TCMNM1K26
21/11/2017 9:33' Gửi bài In bài

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 617/ TB- CĐSP- TTNNTH&BDNV                  Thái Nguyên, ngày 8 tháng11năm 2017
Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ

          năm học 2017-2018

       

        Kính gửi:  Các phòng, khoa, tổ trong trường

                          Giáo viên chủ nhiệm các lớp CĐMNK12, CĐTHK14, CĐVăn Địa K21, THMNM1K26.

         Căn cứ kế hoạch năm học 2017- 2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên,

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên năm học 2017-2018 như sau:

1.Kế hoạch tổ chức kiểm tra:

 

Đợt thi

Nội dung kiểm tra

Thời gian đăng kí

Dự kiến thời gian kiểm tra

Ghi chú

1

Chuẩn đầu ra ngoại  ngữ

Từ 10/11/2017 đến 25/11/2017

Từ 02/01/2018 đến 07/01/2018

Kiểm tra cho tất cả HSSV

2

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Tháng 5/ 2018

Cho HSSV vì lí do đột xuất chưa kiểm tra được trong đợt 1 hoặc đã kiểm tra ở  đợt 1 nhưng chưa đạt yêu cầu.

2. Đối tượng kiểm tra:

        - Sinh viên và học sinh các lớp CĐMNK12, CĐTHK14, CĐ Văn Địa K21, THMNM1K26.

 Lưu ý: Nhà trường công nhận học sinh, sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ nếu các em đạt một trong các tiêu chuẩn theo thông báo số 465/ TB- CĐSPTN ngày 13/9/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thái Nguyên (Thông báo đính kèm).

3. Thủ tục đăng kí kiểm tra và lệ phí dự kiểm tra:

      - Đăng kí và làm thủ tục kiểm tra tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và BDNV Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

      - Lệ phí: 200.000đ/1 SV/ 1 lần dự kiểm tra.

Lưu ý: Học sinh, sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi đến dự kiểm tra.

        Nhận được thông báo này, đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp CĐMNK12, CĐTHK14, CĐ Văn Địa K21, THMNM1K26 thông báo để HSSV có nhu cầu đăng ký dự kiểm tra theo kế hoạch. Thông tin chi tiết xin liên hệ: TT Ngoại ngữ - Tin học & BDNV.

Nơi nhận:                                                                                PHÓ HIỆUTRƯỞNG

        - Đảng ủy;                                                                                 (Đã ký)

        - Ban giám hiệu;

        - Như kính gửi

        - Đăng tải Website TT

        - Lưu VT, TTNNTH&BDNV                                          Hoàng Văn Huyên

 
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số : 456 /TB-CĐSPTN                                  Thái Nguyên, ngày 13  tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên

Kính gửi:  Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Giảng viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên.

Căn cứ vào Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ quyết định số 623 QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với học sinh, sinh viên không chuyên ngành ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên;

Căn cứ vào kế hoạch và chương trình dạy học tiếng Anh tăng cường cho sinh viên;

Nhà trường thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên không chuyên ngữ như sau :

1. Học sinh, sinh viên hệ chính quy kể từ khoá học 2016 - 2018 đối với hệ trung cấp chính quy và từ khoá học 2015 - 2018 đối với hệ cao đẳng chính quy chỉ được cấp bằng tốt nghiệp khi đạt chuẩn ngoại ngữ:

- Hệ trung cấp đạt trình độ bậc 1 (A1) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

- Hệ cao đẳng đạt trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

2. Nhà trường công nhận học sinh, sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ nếu đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Học sinh, sinh viên có các chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ (còn giá trị hiệu lực trong thời điểm xét tốt nghiệp) đảm bảo theo chuẩn đầu ra do các cơ sở giáo dục được Bộ giáo dục cho phép cấp (Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Trung tâm SEAMEO, Trường ĐH Ngoại ngữ -  ĐH Huế, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Cần Thơ).

- Học sinh, sinh viên có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ (còn giá trị hiệu lực trong thời điểm xét tốt nghiệp) theo khung năng lực ngoại ngữ :

Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL PBT

TOEFL CBT

TOEFL IBT

TOEFL

ITP

Cambridge Tests

Chuẩn VN

C2

7.5+

910+

600+

250+

100+

630+

45 - 59 CPE

80 - 100 CAE

6

C1

7.0 -6.0

850

577 - 540

236 -213

95 - 80

550

60 -79 CAE

80 - 100 FCE

5

B2

5.5 -5.0

600-

527 - 480

197 - 173

71 - 61

500

60 -79 FCE

80 - 100 PET

4

B1

4.5 -4.0

450

477 - 450

153 - 126

53 - 42

450

45 - 59 FCE

65 - 79 PET

90 - 100 KET

3

A2

3.5 -3.0

400

340

96

31

337

45 - 64 PET

70 - 89 KET

2

A1

< 3.0

< 400

< 340

< 96

< 31

<337

45- 69 KET

1

- Học sinh, sinh viên tham gia kỳ thi sát hạch và đạt chuẩn ngoại ngữ do Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức (chỉ có giá trị xét và cấp bằng tốt nghiệp) dự kiến tháng 12 năm 2017 (theo kế hoạch riêng).                                                                 

                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                       Hoàng Văn Huyên

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 302547 Số người đang online: 4